Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wola Mysłowska

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wola Mysłowska
image_printDrukuj

Obecnie gmina Wola Mysłowska realizuje zadanie: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wola Mysłowska”. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych w ramach : REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.  Konkurs nr RPLU.05.0.00-06-0055/19, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zadanie polega na:

–  Wymianie istniejących opraw oświetlenia ulicznego, montaż przewodu oświetleniowego wraz z oprawami oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci energetycznej nN 0,4 kV w miejscowościach: Baczków, Ciechomin, Dychawica, Jarczew, Kamień, Kawerynów, Lisikierz, Osiny, Świder, Wandów, Wilczyska.

– Budowie za licznikowego przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego oraz montaż przewodów i opraw oświetleniowych na istniejącej sieci energetycznej nN 0,4 kV w miejscowości Błażków.

Cel główny projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi czyli zmniejszenie tzw. „niskiej emisji”. Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych tj. redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zmniejszenie energochłonności opraw oświetleniowych dzięki wymianie na energooszczędne punkty oświetlenia typu LED.

Planowane efekty: szacunkowy roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, poprawa jakości oświetlenia ulicznego (lepsza jakość światła), zmniejszenie kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego, zmniejszenie zapylenia.

Wartość projektu: 241 223,66 zł

Dofinansowanie – koszty kwalifikowane:  157 774,27 zł